Algemene voorwaarden

1. Leskaarten, abonnementen en losse lessen
1.1 Jnana geeft de volgende leskaarten uit:

Algemene lessen
Losse les
Strippenkaart – 10x (algemeen)
Maandkaart – 1x per week
Maandkaart – 2x per week
Maandkaart – onbeperkt
Halfjaarkaart – 1x per week
Halfjaarkaart – 2x per week
Halfjaarkaart – onbeperkt

Jongeren yoga
Losse les – yoga voor tieners
Strippenkaart – 10x (tieners)
Maandkaart – 1x per week yoga voor tieners

Combi-pas Yoga Studio Jnana & Club SportsArt Fitness
SportsArt & Jnana – 1x per week
SportsArt & Jnana – 2x per week
SportsArt & Jnana – onbeperkt

Zwangerschapsyoga
Losse les – zwangerschapsyoga
Losse les – Partner zwangerschapsyoga

1.2 Een abonnement of leskaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar
1.3 Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de periode van een geldige leskaart, dus niet meer na datum van opzegging
1.4 Strippenkaart voor 10 lessen is 3 maanden geldig vanaf aankoop
1.5 Bij opzegging leskaart volgt een naheffing van te veel bezochte lessen (Indien er te weinig lessen zijn gevolgd geldt geen naheffing)

2 Workshops en cursussen
Naast de leskaarten geeft Jnana diverse workshops en Cursussen. Voor deze activiteiten zijn dezelfde voorwaarden actief als voor de algemene lessen.

2.1 Wanneer u vanwege omstandigheden een cursus (tijdelijk) moet staken, vindt er geen lesgeldrestitutie plaats

3 Betaling, prijswijziging en zichttermijn
3.2 Er zijn geen inschrijfkosten bij inschrijving
3.3 Opzeggen van een abonnement voor een leskaart geschiedt schriftelijk en mag per e-mail
3.4 Abonnementen worden automatisch verlengd voor de volgende periode met een opzegtermijn van 1 maand
3.5 De betaling voor een abonnement geschiedt d.m.v. automatische incasso
3.6 Voor een onterechte stornering of saldotekort wordt 10,- euro administratiekosten in rekening gebracht
3.7 Er is geen restitutie mogelijk op het lesgeld
3.8 Indien er geen doorgang vindt van een geplande workshop of cursus, wordt het gestorte bedrag geretourneerd
3.9 Een reservering in een cursus welke niet binnen 24 is afgemeld zal voor desbetreffende les(sen) volledig in rekening worden gebracht.
3.10 Yoga Studio Jnana behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen overeenkomstig wijzigingen van kostprijsbepalende factoren. Indien u de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft u het recht om het abonnement binnen 1 maand na wijziging van de abonnementskosten op te zeggen

4. Lesrooster
4.1 Het lesrooster op de website en in de App zijn gekoppeld en is leidend.
4.2 De studio is gesloten op feestdagen, mits anders vermeld op het rooster
4.3 Jnana behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Deelnemers met een hoge bloeddruk, nek en/of rugklachten of andere blessures dienen voor de les de docent op de hoogte te stellen. Deze kan indien mogelijk vervangende houdingen aanbevelen en de deelnemer extra aandacht geven
5.2 De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel opgelopen vóór, tijdens of na de les als gevolg van yogabeoefening
5.3 Yoga Studio Jnana is niet aansprakelijk voor welke opgelopen blessure dan ook, het is belangrijk dat de deelnemer luistert naar zijn/haar lichaam en de grenzen van het lichaam respecteert

6. Huisregels
Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Jnana volgen:

6.1 Gelieve 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn
6.2 Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Jnana er geen last van hebben.
6.3 Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van de studio
6.4 Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de kleedkamers.
6.5 Doe je schoenen uit op de locaties waar dat gevraagd wordt.
6.6 Jnana stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Student na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
6.7 Voor een optimale rust worden Studenten en Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops te letten op hun communicatie in de studio.
6.8 Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Jnana niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

7. Akkoord Algemene voorwaarden
7.1 Door ondertekening van een inschrijfformulier op de website of in geschrift gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en tarieven.

8. Privacy
Voor de voorwaarden betreffende de privacy verwijzen we naar de privacyverklaring.

8.1 Jnana verzamelt persoonsgegevens van studenten en deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, communicatie en administratie. Jnana gaat zorgvuldig om met deze verzameling en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9. Klachten
9.1 Klachten kunnen schriftelijk, per mail worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen. Jnana zal binnen vier weken na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing.
9.2 Bij onduidelijkheid zal Jnana contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent zal contact opgenomen worden met de docent. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van de klacht.
9.3 Mochten Jnana en klager het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan een derde partij
9.4 Klachten worden geregistreerd bij Jnana en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen waarvoor geen gezamenlijke passende oplossing wordt gevonden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.